录用文章列表 (更新时间:2020年12月8日)

EEEP56306: The fifth anniversary of China's new electricity market reform...
Qian Ma, Baike Chen, Di Huang, Cheng Huang, Zhaoxia Jing, Jisong Zhu and Yuhui Song
EEEP53805: Analysis of Spatial Structure and Living Culture of Patio and…
Xinyi Huang, Hong Xu, Ning Xie, Mengya Xu, Jin Zhao
EEEP58609: A Novel Power System Operation Simulation Method Considering Multi-state Models…
Hao Yue, Yanan Zheng, Xue Han, Shunxin Li, Zheyu Guo, Huiji Wang and Jingang Yang
EEEP55376: The application of ultrasonic phased array technology in wind turbine…
Ningning Zhang, Wentong Bian and Binbin Pan
EEEP52731:Trend analysis on temperature and precipitation over North China…
Yan Yang, Shinan Tang, Lili Yu, Fei Chen, Yueyuan Ding, Peize Zhang
EEEP57685: Research on Energy Management of Vehicle-mounted PV /…
ZHANG Wentao, YE Shengyong, WEI Jun, DAI Chaohua, LIAN Jingru
EEEP56143: Research on Photovoltaic Ultra Short Term Power Prediction…
Aiyun Yan, Jinbo Gu, Yahui Mu, Jingjiao Li, Shuowei Jin and Aixia Wang
EEEP55422: Basic research on thermal properties of natural iron ore for…
Huibo Ma; Xiaoze Du; Shiping Ma; Yu Liu; Pengxiang Zhao; Zuoxia Xing; Baorang Li
EEEP57566: Robust optimal dispatch of power grid considering uncertainty of wind…
Lei Li, Weidong Liu, Dan Li, Xiaohui Li and Xiaochen Liu
EEEP59592:Development and Prospect of Lignite Burning Power Generation in…
Shengwei Xin, Peng Zhang, Fengxia AN, Peiqing CAO, Wanzhu WU, Hu Wang, Jiajun Du, Guowei XIE and Congyang GU
EEEP59607: A Novel Approach to Evaluate the Benefits of Price-Based Demand…
Huiji Wang, Yanan Zheng
EEEP55103: Windturbine blade fault diagnosis based on MFCC feature…
Yuxing Wang, Jianxin Tan, Xiaoliang Qin, Zhanfei Hu, Yanwei Jing and Guidong Han
EEEP51879: Study on Three-Part Pricing Method of Pumped Storage Power Station in…
Xinfu Song, Xujing Zhai, Weiwei Chen, Jingjie Xue and Pengchao Wang
EEEP51650: Reactive power compensation optimization configuration method …
YUAN Hangtao, XIE Xiangpeng, ZHOU Xia and ZHENG Chenyi
EEEP57045: Research on Factors and Performance of Solar Thermoelectric…
Jiajun Zhang, Wenjie Zhang, Fengcheng Huang,Yuqiang Zhao and Yongheng Zhong
EEEP57528: Hydraulics Analysis of the U-Tubing Effect in a Riserless…
Echuan Wang, Qi Peng
EEEP59935: Simulation analysis of the influence of compressor speed on…
Zuqiang Li, Xinghua Huang
EEEP52326: Analysis and design of energy storage capacity of AC-DC hybrid power distribution…
Haibo Zhao, Zhi Zhang, Ende Hu,  Qi Li,Guopeng Zhao, Youbo Zhang and Dong Wang
EEEP52357: How does the urbanization level change in the Yangtze River Economic Belt, China? …
Zhiyu Xu, Xiujuan He, Lin Chen, Xunxun Hu, Weiming Tang and Jiahui Li
EEEP53753: Effects of sludge properties in a combined process of mesophilic…
Zehua Zhao, Yuanshun Xu, Tianfeng Wang, Xiaowei Xu, Houhu Zhang and Jing Hua
EEEP54263: Research on Bidding Mechanism and Strategy of Hydropower Unit…
Wenjiao Ding, Zhanhui Lu, Bangcan Wang, Peishan He, Yu Liu, Runze Liu, Zhaoxia Jing
EEEP55385: Research on Health Assessment of Electric Power Information System…
Haiqing Xu, Hongfa Li, Shitong Chen, Xiaohua Wu
EEEP57820:“Scenes” Updating the Cultural Landscape of Villages...
Zhao Yan, Hou Su-shan, Zhang Yun-ke
EEEP58429: Incentive regulation for electric vehicles sharing with …
Jinjiang Yan, Yunping Huang and Shuang Wu
EEEP59820: Design and implementation of air pollution management system…
Songbo Huang, Zhanqiang Chang, Yanqiao Wang, Yanxin Zhang and Qing Yang
EEEP52387:The Mechanism of NAPL Layer Formation in a Microfluidic Device…
Xiaopu Wang, Xu Wang, Tianhao He, Yan Li and Lianjie Hou
EEEP55553: Ground Deformation of Dongsheng Mining Area Revealed by …
Qing Yang, Zhanqiang Chang, Yanqiao Wang, Yanxin Zhang and Songbo Huang
EEEP51556: Modelling Flow and Sediment Transport Change on the Ecosystem in …
Zhang Tao
EEEP55659: The thermal Marangoni effect during photoelectrochemical…
Xiaowei Hu, Meng Sun, Jugan Zheng and Heqing Jiang
EEEP59479: Numerical Study on the Different Prevention Methods for Fire…
Cao,Biteng;Yang,Lizhong;Wang,Hengdong;Xu,Qiong;Li,Bin
EEEP59649: Two-stage planning optimization of multi-scenarios integrated energy…
Changle Yu, Qingqi Zhao, Jun Liu,Yuanda Zhu,Minghu Xu,Haoran Xu,Shuyi Gao,Huaijian Wang
EEEP59749:Research on Planting Arrangement of Coconuts in Zhanjiang City…
Yiwei Chen, Chunhua Xia
EEEP54533: Control method of power grid topology structure based on…
Yanhong Yang, Wei Pei, Wei Deng, Hao Xiao, Hongjian Sun
EEEP55264: Reliability Analysis of VSC-HVDC Interconnected Power Systems from…
Liuzhu Zhu, Jing Ma, Jiaying Xu, Yuming Shen, Enhui Zhang, Xizhi Luo, Fubing Mao, Lijun Wang and Kai Xia
EEEP58568: Detect the Electricity Theft Event using…
Chenjin Xu, Kai Zhang, Jianhua Li
EEEP54493: Excessive Consumption Transaction of Renewable Energy…
Huilin Zhang, Wenrui Zhu, Cai Wang, Ye Wang and Tianran Li
EEEP53055: Comparative analysis of actual and planned utilization hours of…
Bin Cai, Yusheng Xue, Kui Wang, Mingyu Yang, Hengxu Zhang,Lei Zhu,Dongming Zhao
EEEP53724: Study on Rural Electrification Policies and Demonstration…
Min Li, Xuan Zhang, Guan Zhao, Junhua Ma, Hao Meng, Shuangqing Xu, Xing Yan, Lei Wang, Wenrui Huang
EEEP57626: Energy consumption prediction of cement production based on…
YIN Run, DOU Chunxia1 and YUE Dong
EEEP59640: Monte Carlo Optimization of Multi-Layer Semiconductor…
Hongyi Zhang and Qian Wan
EEEP53312: Based on Regional Integrated Energy Automatic Demand Response…
Fangsheng Wang, Tao Zheng, Bowen Sun, Jianwei Gao, Yu Yang, Zeyang Ma, Fangjie Gao
EEEP54501: Application of diffusion gradient in thin film in sediments…
WENG Hongsheng, HEI Liang, YU Shunchao and CAI Mingxuan
EEEP58755: Physical fusion method of power grid information based…
HuiZhang, XiutinRong, Gaoyuan Ma, Jie Zhao, Chenyiyang Jia and Jiajie Tang
EEEP59194: Scenario Analysis of Wind Power Output Based on Improved …
Weiyuan Jiang, Fei Dou, Xuan Yu and Gaowei Liu
EEEP59428:Research on Optimal Operation Strategy of Fuel Cell Vehicle …
Peng Yang, Xuan Yu and Gaowei Liu
EEEP55439: Research on the Development Strategy of Distributed Power…
Shiqian Ma, Jie Zhang, Jingan Shang, Tianhao Wang
EEEP51700: A Research on Line Loss Calculation Based on...
Yukun Jin, Zeng Li, Yipin Han, Xiaopeng Li, Pinting Li, Guangdi Li, Hao Wang
EEEP53337: Research on Control Characteristics of AC/DC Hybrid…
Jing Wang, Kehu Yang, Guopeng Zhao
EEEP54329:Study on the Optimal Habitat Flow Simulation of Fish Spawning Based…
WANG Qingwei, XING Wanli, YAN Qiang
EEEP56328:Optimal operation of a multi-energy hub for minimal…
Jianquan Liang, Rui Huang, Panbao Wang, Jian Zhang, Wei Sun and Dianguo Xu
EEEP56685: Research on the method of dynamic PDC cutters…
Qi Peng,Yingcao Zhou, Xiongwen Yang, Yu Liu and Chris Cheng
EEEP56766: Analysis of indexes exceeding water quality standards in the…
Lanyu Lin, Mi Zhou, Luyu Yan, Xin Lv and Fengying Zhang
EEEP56808:Network Attack Risk Assessment of Power Grid CPS System Based …
Tao Wang, Tianmeng Yang, Xiao Pan, Yuan Meng, Hua Li and Peng Chang
EEEP58007: Fault diagnosis model of refrigeration system combining Boruta…
Zhengfei Li, Kuan Hu, Huanxin Chen and Qian Liu
EEEP59465: Effects of sediment content changes on the growth of phytoplankton…
Kai Wang
EEEP53888: Characteristics and Causes of Soil Selenium Content in Zhangba Village…
Xinxing Qiao, Jijun Zhang, Xu Cao, Aorui Li, Rui Ren, Huawei Ji and Kui Hu
EEEP53069: Study on the effect of stepwise warming on two-phase anaerobic fermentation…
Zejia Wang, Xuefeng Yin, Tuya Menggen, Ying HU, He Chang, Xueyan Feng
EEEP59523: Numerical simulation of gas wells in different types of carbonate…
Jiaxin Dong, Wen Shi, Mengya Xu
EEEP51541: Ecological Evaluation of Forest Wellness…
Chujun Chen, Xuejun Yang,Quanping Wen and Ye Zhang
EEEP51560: Evaluation of the impact of water conservancy projects on…
Jia-Nan Meng
EEEP52325:The Techno-economic Evaluation of School Integrated Energy System Based…
Qingqi Zhao, Changle Yu, Jun Liu, Yuanda Zhu, Lin Yang, Hui Zhao,Huaijian Wang, Shuyi Gao
EEEP55105: Study on Cross-space Risk Interaction Mechanism in CPS System…
Zhentao Han, Kun Song, Zhuoran Song, Peng Chang, Xin He and Zhiyuan Duan
EEEP58840: Optimal Planning Method of Renewable Distributed Generation for Multiple…
Bin Tan, Weijie Qiu, Yujie Ding, Hujun Shi, Haotian Yao and Xiaodong Shen
EEEP53551: Power Flow Calculation of AC / DC Hybrid Distribution Network…
Xiutin Rong, Hui Zhang, Chenyiyang Jia, Jie Zhao, Gaoyuan Ma and Yuqin He
EEEP54613: Forecasting the Short-term Urban Gas Daily Demand in Winter …
Yanzhi Duan,Sensheng Li,Shuiyin Chen,Qi Tan,Can Chen,Menghao Wang
EEEP55440: Trading strategy of Virtual Power Plant Considerin...
Bin Tan, Xin Ma, Chang Liu, Zhaosen Xing, Shijie Chen and Xiaodong Shen
EEEP57132: Location planning of smart charging station based…
Xuliang Zhao, Jiguang Xue, Xiaoqi Zhang, Yuewei Qin, Xiaoyi Zhang and Kun Yu
EEEP57261: Supervision Mechanism of Virtual Bidding in Electricity…
Pingping Xie, Tian Mao, Haoyong Chen, and Siyu Lu
EEEP58419: Research on Fault Ride-through Control Strategy for DC Microgrid…
JI Wanyu, DONG Wei, ZHANG Junjun, LIU Meiyin
EEEP56646: Experimental Investigation on the Multichannel Gliding Arcs…
Weizhen Wang, Min Jia, Wei Cui and Zhibo Zhang
EEEP56725: Research on Risk Prevention and Control Strategy of Power Grid…
Zhanjun Li, Bo Hu, Tianqi Lu, Yuxi Wei, Qingqi Zhao and Zhiyuan Duan
EEEP59218: A simulation study on the effect of the dispersion…
Wang Deqiang, Zhang xiansong, Cheng Linsong
EEEP51457: The Balance between EDPs Placement and Culture…
Zhu Jianping, Zhang Yu, Zhen Ran, Wang Minghui, Wu Pengfei, Chai Rui
EEEP51825: Dynamic reactive power optimization of distribution network…
Yejun Xie, Zhendong Liu, Yongchao Pan, Lijuan Liu, Ke Du, and Zhilong Yang
EEEP53036: Effect of salinity on the community structure and ecological…
Yinyin Shi, Hongxia Ming, Fengyun Ji, Tingting Shi, Yuan Jin, Jie Su, Jingfeng Fan
EEEP54157: A non-cooperative game theory based energy trading strategy…
Jianquan Liang, Panbao Wang, Wei Sun, Jian Zhang and Dianguo Xu
EEEP56264: Research on Deployment Method of Edge Computing Gateway …
Hai Zhang, Zhengyi Liu, Yaoyao Zhang, Shuguang Zhan, Jianjun Yang, Guixiang Wang and Yufei Sun
EEEP55097: Electric Vehicle Dispatching in Smart Charging Station…
Xuliang Zhao, Jiguang Xue, Tong Wu, Hong Xue, Sitong Dong and Yan Liu
EEEP58029: The transfer law of exergy in the lines (pipes) and…
Pingping Xie, Tian Mao, Haoyong Chen, and Siyu Lu
EEEP58837: The Design of Energy-saving Intelligent Escape Clothes…
Guo Yaqin, Liu Qixiang, Ao Xiang,  Feng Yaohui, Ji Gufei
EEEP58911: Numerical study on the impact of interface contact resistance on the performance…
Shuyu Chen, Sheng Feng, Wenbo Lu, Qi Chen
EEEP58972: A New Geological Modeling Method for the Discrete...
Mengya Xu, Guanzhong Shen, JiaXin Dong
EEEP58898: Minimum reactive power loss optimization of power grid systems…
Yejun Xie, Zhengdong Liu, Yongchao Pan, Fei Li, Taiming Jiao and Xiaojuan Li
EEEP52926: Steady combustion test and numerical simulation analysis of a single…
Jingjie Wang,Liangwei Xia,Qiang Yu,Xin Song,Yanfei Yan,Shengli Han,Yanhui Xu,Ying Huang,Hao Sun,Xiaochun Ma,Minghao Wang,Tao Shen and Geng Jia
EEEP58862: Measuring the capacity utilization of China’s coal industry …
Yanping Ju
EEEP53781:Study on the Mechanism of the Increase/Inhibition of Nitrate Ammonium…
Guo Wei,Jiang Ran
EEEP56019: Pyrolysis Kinetics of Filter Mud from Sugar…
Yong Liang, Faqiu Liu, Min Xiang
EEEP54187:Short-term forecast of photovoltaic power generation output…
WU Yuhui, LIU Jingbo, ZHANG Jiaan, Hao Feng
EEEP56702: A Cournot game model for integrated energy service transaction…
Xiao Gao, Chengren Li and Ming Zeng
EEEP59352: A CFD Model for High-Pressure Liquid CO2…
Chenghuan Xiao, Zhaijun Lu,  Shujian Yao and Liguo Yan
EEEP58773: Study on thermal load test of water wall of 350MW...
Wang Dehua, Miao ShanShan, Wang Gang, Wang Junfeng, He MingYue
EEEP57146:Residual life evaluation of 12Cr1MoVG steel for…
Ping Tang, Shengpeng Huang, Wei Tian, Zhangwei Ling, Nanhui Jin, Feng Li
EEEP52202: Prediction of breakdown pressure of inclined…
Zhu Juhui, Gen Zhoumei, Zhou Wengao, Hu Ruohan, Zhao Jin
EEEP52159: Enterprise Development Forecast Analysis under Environmental…
Zeyu Zhang, Lingzhong Meng, Qian Wang
EEEP51001:Fire frequency analysis and prediction based on back propagation…
Xinyue Hu
EEEP57583:Small Break Loss of Coolant Accident (SB-LOCA) Fault Diagnosis Scheme…
Mwaura Anselim Mwangi, Liu Yong Kuo and Adede Simon Ochieng
EEEP54868:Research on Theoretical Energy Saving Rate of Cooling and Heating…
Pingan Ni, Wensi Ji, Yaru Zhang, Chongchong Yang, Wanjiang Wang
EEEP54260: Molecular dynamics simulation of the effects of different salts…
Jiafang Xu, Shuai Du, Xuefeng Yang, Yongchao Hao and Xiaopu Wang
EEEP52640: A Health Hazard Assessment Model of Fine Particles Generated from…
Xin Guo, Zhifeng Zhao, Huiyi Li, Wenkun Zhu,Qiang Yu, Ying Huang,Jingjie Wang, Hao Sun, Xiaochun Ma, Qixing Guo
EEEP55129:Modelling Energy System Transformation Policy in 2020 and 2030…
Xinwen Zhang
EEEP59952:A review of bearing fault diagnosis for wind…
Liu Bing, Dai QingBin ,Liu BaiXin, Liu HuaPing
EEEP58706: Feasibility analysis on the coupling power system of municipal solid…
Shanshan Miao,Yaning Yin, Huangying, Shengli Han, Yuqiang, Dehua Wang
EEEP54842:Molecular dynamics simulation of promoting nucleation of CO2 hydrate…
Xuefeng Yang, Shuai Du, Yongchao Hao, Jiafang Xu
EEEP59352:A CFD Model for High-Pressure Liquid CO2…
Chenghuan Xiao, Zhaijun Lu, Shujian Yao and Liguo Yan
EEEP52745: The Impact of Load Transfer on Transmission...
Zishen Gan, Zhaoxia Jing
EEEP54030:Precipitation forecast over China for different thresholds…
Yang Lv, Xiefei Zhi, Shoupeng Zhu
EEEP55093: Volume transports through the main straits of the East China Sea…
Bin Wang
EEEP59630: The Research of Source-load Transaction Mechanism…
Yong Sun, Yongquan Chen, Dexin Li, Hengcong Lu, Baoju Li and Chang Liu
EEEP55272: Research on Optimizing Controller Parameters…
Xie Huan, Lu Jiali, Zhao Feng, Zhao Tianqi, Xu Peng and Xia Xue
EEEP55391: Research on water quality and pollution characteristics…
Lei Fu, Shang Gao, Junmin Wang, Jianfeng Wu
EEEP58739: Rapid Economic Evaluation Technology for Oil and Gas…
Zou Qian, Wang Keming, Fa Guifang, Yin Xiuling and Peng Min
EEEP56496: Reasons analysis of the large deviation in the NOx emission…
Ruifeng Dong, Yang Guo, Fangfang Wang and Kai Zhang
EEEP54247:Research on change detection of high resolution remote…
Li Congyi, Kong Xiangbing, Ma Songzeng, Wang Yinan and Zhang Mengxuan
EEEP57204: Investigation of the characteristics of gaseous formaldehyde emission…
Qi Luo, Guiqin Liu, Fangping Yan, Ronghui Yuan, Xiangyu Ye and Li Wang
EEEP52535: Simulation implementation of air pollution traceability algorithm…
Shuyu Zhang, Zhenguo Liu, Jinbao Liu, Tao Ding, Shuncheng Wei
EEEP52942: Electrohydrodynamic thrust with no combustion emissions and noises…
Jiaming Leng, Zhiwei Liu, Xiaoyong Zhang, Dawei Huang, Jianmei Huang, Mingjing Qi, Xiaojun Yan
EEEP54662:Optimization of horizontal well fracturing mode…
Liu Lifeng, Bai Xijun, Li Fengfeng and Wang Xin
EEEP58453:A bibliometric analysis of measures for controlling…
Yan-ping Gu
EEEP58446: Study on the ground settlement during reclamation…
Liu Guangqing, Liu Haiwang, Liu Zhiyong, Tu Yuan, Wang Kuihua
EEEP59966: Experimental study on sludge adhesion reduction using…
Guanjun Wang, Fangqin Li, Jianxing Ren and Chenhao Sun
EEEP58363: Research on Power-Communication Coordination Recovery Strategy…
LU Jianqiang, XIE Xiangpeng, ZHOU Xia and BU Chengjie
EEEP56549: Research on Optimization of Primary Frequency Regulation of Thermal Power…
Gao Aimin, Cui Xiaobo, Yu Guoqiang, Shu Jianjun, Yang Xiaolong and Zhang Tianhai
EEEP58942: The effect of thermal hysteresis on the performance of a regenerative…
Yan Li, Guoxing Lin, Jincan Chen
EEEP51172:Thermal Performance of Naturally Stratified Water Storage Tank…
Yuchen Han, Ning Bai, Han Wang, Jinghao Li and Jinyi Zhang
EEEP51018:Activated Carbon Fiber-Supported Nano Zero-Valent Iron…
Meng Li, Yundun Wu, Yanyun Wang and Shengwen Chen
EEEP57774: Quantitative assessment method of power grid disaster response capability...
ZANG Bipeng, XIE Xiangpeng, ZHOU Xia and LU Jianqiang
EEEP58289: Solar dimming or brightening in the upper reaches of the Yangtze…
Zhiguo Wang, Na Zhao and Zhongrun Hou
EEEP59934: Calculation of environmental capacity and pollutant discharge…
Jianfeng Wu, Junmin Wang, Lei Fu, Aiju You
EEEP54419: Estimation of Exposure to Polybrominated Diphenyl Ethers of people…
Jianfeng Wu, Mengnan Shen and Jie Cheng
EEEP52561: Prospects of functionalized porous materials towards extraction…
Adede Simon Ochieng, Meng Zhang, Yaori Li and Mwaura Anselim Mwangi
EEEP52714: Fiscal and Tax Terms and Economic Evaluation Methods for Oil and Gas…
Keming Wang, Qian Zou, Zuoqian Wang, Fang Lichun, Jiang Weina
EEEP55749: Application of In-situ Restoration Combination Technique for Eutrophic…
Shui Yonghong, You Lixia, Shi Li, Mao Hongmei, Wang Xiaohu
EEEP54127:Co-combustion kinetics characteristics of semi-coke and bituminous coal…
GUAN Jingyu, YU Qiang, SUN Rui, Huang Ying, Sun Hao, Wei Guohua, Wang Jingjie, Ma Xiaochun, Bai Zongqing, Zuo Guohua, WANG Xiaopeng, WANG Minghao, Li Wei, YAN Yanfei
EEEP51102: Design and application of heat pipe heat exchange technology for …
Weiwei Tang, Lizhong Yang, Yanbin Bai and Luhan Yang
EEEP54912: Investigation on the new design method of heat source for…
Yanbin Bai, Lizhong Yang, Song Zheng and Weiwei Tang
EEEP56430:Design and Test Data Analysis of a Heating System for a Wellhead…
Yanbin Bai, Lizhong Yang, Tang Weiwei and Yang Luhan
EEEP55938: Energy simulation of p-PERC bifacial modules…
Yashuai Jiang, Guoping Huang, Hao Zhuang, Guan Sun and Jingnan Li
EEEP53544: The modal and harmonic response analysis of Final Superheater...
Yu Wan, Xianbiao Yang, Chao Yang and Guotao Jiang
EEEP58246: Valuing the ecosystem service losses from land reclamation…
Yingchun Wang, Sheng Zhao
EEEP59323: Studying the coupling coordination degree between socio-economic and eco-environment…
Jianwan Ji, Shixin Wang, Yi Zhou, Wenliang Liu and Litao Wang
EEEP56319: Effects of Electromagnetic Interference and Crevice on…
Yanlong Luo,Nan Lin, Shaokun Zhou, Shili-Li, Haitao Wang
EEEP59202: Optimization and Utilization of Peak-shaving Capability for Water…
Bi Yangyang, Liu Tuanhui, Xi Zengqiang, Huang Wenfeng and Xia Qing
EEEP59868:The effect of propionic acid accumulation on methane…
Hongli Li, Yan Wang
EEEP55555: Study on degradation of reactive brilliant red X-3B by…
Shentan Liu, Hongpu Xue
EEEP56258: An optimization and evaluation method construction of zero-energy…
Weidong Wu, Qi Meng, Xinyang Li, Wen Cao, Huanyu Hou, Ying Gao
EEEP56726: Online full-parameter identification and SOC estimation of lithium-ion…
Haotian Shi, Shunli Wang, Carlos Fernandez, Chunmei Yu, Yongcun Fan and Wen Cao
EEEP57127: Ecological evaluation of Zhoushan economy based on…
Laidi Wang, Sheng Zhao
EEEP51855: Game analysis of decreasing generation cost characteristics…
LU Zhanhui, JING Zhaoxia
EEEP51534: Nucleation and recombination dependent desorption performance…
Lishuai Xie and Tong Wu
EEEP56512: Research on AC / DC Hybrid System Real-time Simulation Progress…
Yang Li, GuoQing He, Xing Zhang
EEEP59120: Design and development of CEWES software for complex environment…
Zhao Fan, Wu Shuang, Qi Chen, Wang Xianzhuo and Wang Kaichun
EEEP54269:Recent Advances in g-C3N4-Based Photocatalysts for …
Chenhao Sun, Fangqin Li, Jianxing Ren, Guanjun Wang, Mengping Chen, Haijie Sun, Ze Wang and Henan Li
EEEP54792:Forecast for energy consumption using improved non-homogeneous…
Zhao Zi
EEEP53296: The Establishment of Real Time Simulation Platform of AC / DC System…
Yang LI, GuoQing He, Xing Zhang
EEEP55517:Optimization of Back Pressure Control of Direct Air-cooling Unit…
Jianyun Bai, Ru Shao and Qi Ren
EEEP54333: Research on Application of Real-time Database for Air Quality Automatic…
Peiwen Sun, Wenfeng Liu, Yijin XU and Lingyun Wang
EEEP54131: Estimation of Net Oil and Gas Reserves and Sensitivity Analysis of Influencing Factors...
Fa Guifang, Shao Xinjun, Lan Jun
EEEP52232:Impact of DG on short circuit current...
Jing Gong
EEEP57790:Analysis of influence factors of embedded carbon…
Lei Yao, Tianshuo Shang
EEEP58388:Research on wavelet selection in power signal...
Jing Gong
EEEP59287:Optimal power and energy sizing of compressed air energy…
Fan Chen, Zhongjie Guo, Qiyou Lin, Xiaodai Xue, Yuguang Xie and Shengwei Mei
EEEP58750:Effects of coastal reclamation on the storm surge…
Xinyang Yue, Cheng Li, Qingsheng Miao, Jinkun Yang, Mingmei Dong and Yang Yang
EEEP51279:Wetness over the China mainland under the 1.5°C global warmin…
ZHANG Zhongyi
EEEP55073:Carbon Emission Evaluation of Heavy Equipment on Dam…
Chunna Liu, Qiong Wu and Wenzhe Tang
EEEP58641:Effects of different nitrogen concentrations on growth…
Yiran Zhao, Zhuoyuan Li, Xiaomeng Tu, Lili Xu
EEEP55020:Quantitative evaluation method of power supply reliability …
Du Pei; Lin Yan; Zhang Weijun; Liu Zhixuan; Lin Fang; Fang Xiaolin
EEEP52367:Simulation of cavitation phenomena near…
WAN Yu, JIANG Chen, WANG Jiaqiong
EEEP58009:Environmental Information Disclosure of Textile…
Pengfei Shao, Lei Yao
EEEP58035:The structural characteristics and electrical of…
Ke Xu, Ningbo Liao
EEEP53485:Degradation of azo dye wastewater by the combination…
Dengfei Qiu, Shentan Liu
EEEP54180:Design and experimental research of Test platform…
Xi-yu Zhang, Jun-yao Huang, Guo-lou Zhu, Yu-xin Chen
EEEP57078:Analysis of the effectiveness of the "Environmental…
Yu Zhang, Peng Wu, Baoguo Shan, Wei Tang, Chengjie Wang , Qingkun Tan and Ke Xiong
EEEP52797:Effect of Flow on Corrosion of Water Pipelines in…
Nan Lin, Cong Li, Yanlong Luo, Ping Jiang, Jibo Zhang
EEEP59637:Emission evaluation of carbon disulfide from rubber surfaces...
Ligang Luo, Ronghui Yuan, Furong Liu, Xiaoying Yan, Xihong Che and Huihui He
EEEP57199:Modeling technology and simulation analysis of primary frequency modulation...
Wen Li Bin
EEEP55974:Application of THz-TDS Technology in on-line Detection…
Yong xu Yang, Jin xiang Dong, Feng Yue, Kun Zhang, Wei Li
EEEP56886:Integrated Flood Risk Management on Sedimentation, Course Stabilization…
Huang Bo, Chen Jing
EEEP55690:Correlation between the Distribution of Solar Energy Resources…
Xiaozhong Wan, Fang Qin, Fang Cui, Weidong Chen, Huang Ding and Chaohui Li
EEEP55467:AGC unit capacity planning model considering auxiliary service market…
Hua Huang, Jiu Gu, Da Xie
EEEP57521:Research on the Hybrid Energy System of Electric…
Shiqiong Zhou, Jing Sun, Longyun Kang
EEEP53768:A Water Quality Monitoring System: Design for Dian Lake…
Ruitao Cun, Hong Liang and Jian Zhang
EEEP51428:Experimental Study on Safe Disposal of As Slag and As…
Zixuan Yang, Tingtao Bi, Wenwei Wu, Jing Sun…
EEEP51795:PWM Rectifier Impedance Modeling and…
Yang Li, GuoQing He, Xing Zhang
EEEP55662:Flow characteristics and operation performance …
Hexiang Zhao, Can Kang, Kejin Ding and Bing Li
EEEP59015:The effect of ion exchange membranes on the bipolar membrane…
Li Ya, Li Wei, Shi Shaoyuan, Wu Xinmin
EEEP57474:Business Models Analysis for Micro Compressed Air Energy Storage…
Yuguang Xie, Tianwen Zheng, Bo Gao, Libo Jiang, Qingtao Chen, Fan Chen
EEEP51173:Combustion comparison analysis on two typical…
Xiang Bai-xiang, Huang Jun, Tan Hou-zhang , Li Yan, Han Bin-qiao
EEEP56363:Inverse modelling of PV power prediction based on GA method
Cecilia Tang, Hang Zhou
EEEP58800: Review on Polymer flooding technology
Xuening Li, Fusheng Zhang, Guoliang Liu

重要日期

 

投稿

 

参会

 

最佳论文 / 审稿人评选

 

联系我们

  • 邮箱: secretary@iceeep.org
  • 电话: +86-15927125823
  • QQ: 3071319055

 

合作期刊请邮件联系会务组获取更多合作期刊信息

扫码关注EEEP微信公众号

温馨提示: Close
鉴于新冠肺炎疫情等因素,组委会讨论决定,取消厦门现场会议,调整为线上会议于2020年11月17-19日召开。在线平台等参会细节已发送至各位参会者,如未收到,请及时组委会获取,欢迎参会交流~