Latest Accepted Papers

Update Time: December 14, 2021
EEEP64974: Influence of sheath thickness and core rod diameter on fault temperature rise of composite...
Hui Liu, Hao Shen, Zhao Qi, Xiaobin Sun ,Dandan Li, Ran Jia, Rong Liu and Yang Zhang
EEEP64098: Preparation and Performance Study of V2O5/TiO2 Catalysts Supported on Ceramic...
Chen Shen, Quanjun Zheng, Xiaodong Wang, Jie Zhao, Changrui Liu, Haiyang Lv, Changqing Dong and Xiaoying Hu
EEEP69166: Distribution characteristics of bacterial communities in photovoltaic industrial parks in Northwest...
Wei Wu, Bo Yuan, Penghui Zou, Ruoting Yang, Xiaode Zhou
EEEP61242: Short-term Electricity Consumption Forecasting Method Based on Empirical Mode Decomposition of...
Bin Yuan, Biao He, Jiang Yan, Jianwen Jiang, Zetao Wei and Xiaodong Shen
EEEP67118: Research on Heat and Power Load Optimal Dispatch Based on Improved Grey Wolf Optimization...
Hao Hu, Li Yang, Xiaobing Yu, Yanping Xue, Zengping Zhang, Gang Zhou
EEEP68254: Safety Verification Tests of Low and Intermediate Level Radioactive Solid Waste...
Sun Shutang, Zhuang Dajie, Sun Hongchao, Yan Feng, Wang Xuexin, Chen Lei
EEEP69031: Research on Coal Moisture Analysis Model Based on Near Infrared...
Yiyou Zhou, Quanjun Zheng, Xiaoying Hu, Hui Liang and Changqing Dong
EEEP63440: Performance and economy analysis of distributed small-scale pumped storage power station...
Wanting Liao, Yanchi Zhang, Tian Ding, Pengfei Ju, Da Xie and Wenbo Zhao
EEEP68018: Developing a New Transportation Container for Irradiation Source...
Zhuang Dajie, Li Guoqiang, Wang Renze, Sun Hongchao and Wang Xuexin
EEEP67722: Experimental study on the foam performance and fire extinguishing performance of aqueous foam stabilized...
Fan Li, Xiaoyang Yu, Ruowen Zong
EEEP61583: Study on NOx emission from an improved wood stove...
Wenjun Li, Quanjun Zheng, Xiaodong Wang, Jie Zhao, Changrui Liu, Haiyang Lv, Changqing Dong and Xiaoying Hu
EEEP65163: Impact of Re-electrification on Energy and Environment in Residential Sector: Towards 2030...
Peng Wang, Beibei Cheng, Qiushuo Li, Xianwen Zhu, Kangyan Li, Yanjun Xie, Jie Shu
EEEP65981: Review on mechanism and technical measures of urban rainwater harvesting...
Dongqing Zhang, Xiangyi Ding, Jiahong Liu and Chao Mei
EEEP69166: Distribution characteristics of bacterial communities in photovoltaic industrial parks in...
Wei Wu, Bo Yuan, Penghui Zou, Ruoting Yang, Xiaode Zhou
EEEP64620: Design of Utilization Cold Energy and Economic Analysis on LNG Carrier...
Xiaorong Zhang, Rongqin Yue and Boyang Li
EEEP62212: Wavelet packet coefficient of transient first half wave line selection method for single-phase...
Jing Gong
EEEP66063: Utilization of Tidal Current and Wave energy Help the Implement of the Carbon Emissions Peak and Carbon...
Duo Zhang and Changlei Ma
EEEP61713: Research on Influencing Factors of Cable Traction Force in Horizontal Directional...
Tang Jipeng, Qin Tao, Zhang Haiwei
EEEP64538: Effect of Acid Corrosion on Properties of Composite Insulator Core Rod...
Hao Shen, Hui Liu, Yu Deng, Chao Zhou, Ran Jia, Yang Zhang, Rong Liu, Chuanbin Liu
EEEP64201: Synthesis of amino-functionalized silicon fiber cloth composite for effective removal of Cu (II)...
Yaoyao Zhang, Zhengwen Wei, Guiying Zhang, Wei Wang
EEEP62013: Identification for Water Quality Based on Color Characteristics...
Jiangang Wang, Zhengang Zhai, Yunya Zhu, Li Zhang, Xusheng Fang
EEEP64246: Numerical study of blowdown period of double-end break loss of coolant accident in PWR...
Xiaoqiang He, Puzhen Gao and Hai Zhao
EEEP66841: Research on Complaint Prediction Based on Feature Weighted Naive Bayes...
Jian Zheng, Wei Yang, Changchun Wang, Dandan Jiang, Wang Dan, Yang Qi and Yijiao Zhang
EEEP61556: A SCADA/PMU hybrid measurement state estimation method considering load...
Tianen Huang, Hao Sun, Zhenjie Wu, Xingchen Zong, Yuxiao Li, Yuantao Wang, Jian Tang, Xiang Li, Yajun Mo, Chengda Li, Shuangdie Xu
EEEP67746: Assessment of flood control and water environment considering river construction project in...
Lei Fu, Junmin Wang, Changhuai Wu, Haibo Xu
EEEP63006: Complaint Electricity Customer Clustering Method Based on Electricity...
Beibei Zhao, Lu Li, Jiajia Zhang, Jingyu Feng, Lipeng Xia,Jingye Liu and Yongxing Yu
EEEP67910: Carbon emission analysis of two crystalline silicon components throughout the...
Yin Aiming, Zhang Zhen, Jin Xuliang, Wang Haigang, Zhang Meng, Wang Han
EEEP66258: Optimal operation of district heat-electric system considering multi-energy...
Feng Xu, Yuanchao Tao, Peng Qiu, Chao Ding, Yi Lu, Lebing Zhao and Hongpei Qin
EEEP64596: Exploring the promotion method and pathway of energy big data...
Qibo Yan, Huiqiang Ji, Jingcheng Chen, Xudong Wang, Yi Gao, Xiaochun Zhang, Yongli Wang and Ming Zeng
EEEP63724: Analysis on the influencing factors of residents dispose of discarded masks base on Probit regression...
Yang Lijun, Fang Weicheng, Zheng Shuosi, Huang Xinqi
EEEP62341: Design of Energy-saving Greenhouse Automatic Irrigation System...
Yaqin Guo
EEEP63806: Simulation Study on the Influence of Different Thermal Insulation Materials on the Thermal Environment of...
Pan Zhen, Jiang Zhaocai, Zhang Wenjie, Huang Fengcheng, Zhao Yingbo and Yang Yuzhong
EEEP65174: Research on Multi-Objective Optimal Scheduling of Virtual Power Plant Based on Self-supplied Coal-fired...
Wei Liu, Yanchun Cai, Chunxu Yang and Baiyun Qian
EEEP64763: Control the water flow in the channel: Study of fine structures on improving water management...
Qian Gao, Shu Yuan, Tao Zuo and Junbo Hou
EEEP69112: Cooperative optimal configuration of integrated energy system considering uncertainty factors of...
Tong Li, Heyang Sun, Zewen Shi,Qingchun Li,Jian Zhang and Bonan Hang
EEEP68223: Research on the scheduling of unit operation mode for combined heat and power plants considering new energy consumption in heating season
Chengkun Lin, Jiwei Song, Congyu Wang
EEEP61153: Impact of carbon tax on oil and gas fiscal system: an integrated evaluation model
Jiexin Yi, Zhe Zhao, Yun Peng, Tao Liang, Jia Li, Huimin Chen, Chenye Liu
EEEP67294: Blockchain-based Big Data Forecasting System for the Marine Environment
Han Luyao, Shi Xiaoxiao, Dong Mingmei, Wei Guanghao, Song Xiao
EEEP63081: Evaluating vaporization heat, thermal performance, and efficiency of a natural draft wet cooling tower
Baohong Song, Yu Song
EEEP66598: A study on resource reallocation in regional energy networks based on the adjustment of supply and demand nodes
Zhou Xichao, Cong Lin, Li Na, Zhu Haifeng
EEEP68896: A master-slave game model of power trading in cross-regional spot market
Ye Zhang, Rongmao Wang, Jian Zhang, Xiaohe Liang and Xuan Hui
EEEP61947: Study on Disaster Prevention System in Key Areas of Urban Forest Park with Multi-factor Coupling-- Chengdu Longquan Mountain as an example
Zhou Xuehong
EEEP69382: An Efficient Artificial Intelligence Method to Identify Lithology of Buried Hills
Zhaohui Wu, Xiantai Liu, Yushan Du, Yinghao Wu, Xilei Liu, Chaoping Wei, Xiaomei Yin, Qiuli Cao
EEEP68620: Shielding Performance Test of Irradiation Monitor Tube Transport Container
Zhuang Dajie, Lian Yiren, Chen Lei, Wang Zhipeng, Wang Pengyi, Sun Shutang, Sun Hongchao, Li Guoqiang
EEEP67965: Research on optimization of annealing process based on N-type TOPCon solar cell
Na Gu
EEEP65854: Study on aging index of mechanical and electrical properties of high temperature vulcanized silicone rubber
Zhou Chao, Jia Ran, Qin Jiafeng, Liu Hui, Li Na, Shen Hao
EEEP64875: The screening of high-efficiency ammonia-nitrogen degrading bacteria and their influencing factors...
Xu Huang, Wenlong Chen, Mingxuan Cai, Liang Hei
EEEP66925: Risk assessment of high slope landslide in open-pit mine based on comprehensive geophysical...
Zhao Zihao, Lyu Haijian, Kang Sen
EEEP69019: Safety analysis of hydrogen explosion accident in high level waste...
Chen Lei, Sun Shutang, Wang Zhipeng, Wang PengYi, Zhuang Dajie
EEEP61379: 110kV high voltage cable sheath transposition to reduce the grounding induction...
Jun Fang, Yanchi Zhang, Wanting Liao, Pengfei Ju, Tian Ding, Da Xie and Wenbo Zhao
EEEP61773: Current situation analysis of electrohydrogen production under the background of...
Wei Tang and Ranran Cai
EEEP68874: A detection method for biological electric shock based on improved sample entropy...
Xiong Xiaoyi and Shi Yunyun
EEEP61675: Ice thickness estimation method of overhead line based on distributed optical fiber temperature...
Xiaoming Zou, Xinzhan Liu, Yi He, Yingbin Lan, Liuhui Yang and Lijuan Zhao
EEEP67939: Reliability on Distributed System Considering Transmission Lines...
Yishuang Hu, Chutian Yu, Yikai Sun and Lijun Zhang
EEEP68162: Numerical Simulation Research on the Fire in Cable Cabin of Utility Tunnel with Different Longitudinal Fire...
Dewang Geng, Bei Cao, Xiaodong Zhou, Hong Liu, Ziping Lu and Lizhong Yang
EEEP69278: Modeling of Large Capacity Condenser Based on Electromagnetic Transient Simulation...
Hongping Xie, Tao Huang, Weiguo Zhao, Ke Sun, Dongyang Lin, Qinxin Huang and Mengmeng Yang
EEEP63041: Temperature prediction of substation equipment based on back-propagation neural network -simulated...
Yong Wang, Ruxin Bai and Weixin Li
EEEP67304: Physical and MAC Layer Simulation of IEEE 802.15.4c Protocol in Transformer Terminal...
Qingsheng Yang and Fuliang Wang
EEEP65436: A Multistage Optimal Placement Approach of Monitors Considering Voltage Sag and...
Haiyong Liu, Mohua Dai and Hongfang Zhu
EEEP62329: Research and System Design of Energy Dynamic Balance and Optimal Scheduling of Iron...
Hua Meng, Yi Huang, Zhou Ya, Chen Yanru
EEEP61122: Improvement of Rapid Frequency Response Test Method of Renewable Energy Stations in Northwest...
Bao Sijia, Li Chong, Qin Xiaodi, Liu Xin, Xu Haichao
EEEP66669: Scenario Analysis of the Re-electrification of Yunnan’s Industrial Sector Facing the Peak of Carbon...
Qiushuo Li, Beibei Cheng, Xianwen Zhu, Kangyan Li, Yanjun Xie, Peng Wang, Jie Shu
EEEP63043: Pyrolysis characteristics, kinetics and thermodynamics of the plywood material in high-speed...
Lingling Wei, Li Li, Tingting Qiu, Changhai Li and Shouxiang Lu
EEEP66430: C/S-TiO2 nanospheres with enhanced visible-light response for formaldehyde degradation...
Chao Lei, Meilan Chen, Naifei Zhong, Yudong Xiong, Xiangyu Ye, Wukang Wang and Zhangsen Chen
EEEP68808: Experimental Research on Instantaneous Plume Characteristics based on Flame 3D...
Ziping Lu, Dong Wang, Nan Jiang, Bei Cao, Lizhong Yang
EEEP64651: Global LNG Market: Supply-Demand and Economic Analysis...
Qian Zou, Chenggao Yi, Keming Wang and Xiuling Yin
EEEP61040: Study on the variation law of hydraulic jump values of pumping well in the loess...
Xuezhen Zhang, Aidi Huo, Jucui Wang
EEEP62296: Frequency modulation control strategy based on index calculation and energy storage system... Zhongyan Wang, Yang Song, Ke Li, Ruicai Si, Chenbo Wang
EEEP61406: Research on Construction Method and Information System of Double Prevention Mechanism...
Liu Yejiao, Teng Ting, Chen Ying, Xing Hui, Cui Yinuo, Zhang Peng and Wang Puxian
EEEP64110: A review about microwave regeneration technology of waste activated...
Dong Yang and Xin Du
EEEP63694: Research on the green transition of heavy chemical enterprises in...
Jun Jiang and Jing Chen
EEEP66557: Effects of the distance and test angle on the precision of infrared temperature…
Hui Liu, Hao Shen, Wenbin Ci, Zhao Qi, Chao Zhou, Jinxia Yao, Qinghe Shen and Chuanbin Liu
EEEP67416: Low-frequency oscillation suppression strategy considering dynamic power characteristics of...
Yunling Wang, Fang Liu, Xinwei Du, Bo Li, Yang Liu and Libo Jiang
EEEP63584: Influence of wavelet characteristics on single-phase grounding fault line...
Jing Gong
EEEP69218: Research on Optimal Maintenance Cycle Model of Nuclear Equipment Based on Left and Right Fuzzy Sorting...
Na Liu and Shuliang Zou
EEEP65578: Research on prefabricate-decoration integration technology based on prefabricated...
Cheng C S, Gao R F, Xu G T, Liu J Q and Ran K L
EEEP69203: An algorithm for rapid ground surface mesh generation used in complex terrain wind field...
Fan Zhao, Fugang Zhang, Bo Chen, Chen Qi and Jian Zhang
EEEP61774: Regulation Capacity Evaluation for Air Conditioners Considering Operating Status and...
Xuan Yang, Xianghai Xu, Jianbing Yin, Jian Liu, Wei Wei, Zhipeng Zhang, Zhiyuan Chen, Haibo Lu, Taoyi Qi and Kang Xie
EEEP64445: Effects of upstream shear flow on performance and flow characteristics of the drag-type hydrokinetic...
Cao Q, Kang C, Peng S, Zhao B and Zhang W B
EEEP63189: Integrated Reservoir Evaluation and Simulation Study for Gas Injection: A Field Case Study...
Wenting Yue and John Yilin Wang
EEEP61651: Emergency Evaluation Model for Nuclear Criticality Accidents of Uranium Enrichment Facility...
Linsheng Jia, Yapeng Yang, Renze Wang, Zongyang Feng, Ning Wang and Boning Liang
EEEP66572: Optimal Dispatch of a Thermal-Electric Virtual Power Plant considering Heat Storage...
Weiwei Pan, Kan Yang, Yunlei Zhang, Dixin Wang, Kangxuan Xu, Siying Li and Shijie Sun
EEEP65122: The effect of S/N ratio on NO and N2O accumulation during sulfide autotrophic...
Shuting Xie, Jianqiang Zhao, Wei Dai, Shuhan Lei, Junkai Zhao, Chunxiao Yan, Xiaoqing Ma and Jia Min
EEEP61195: Peak Shaving Strategy for TCLs Based on Energy Efficiency Considering Consumer Satisfaction...
Li Shen, Feng Wang, Heqing Shi, Qiong Gao, Qiong Wu, Yu Yao
EEEP61593: Research on Parameter Identification of DFIG-Based Wind Farm Based on Mathematical Mechanization...
Liguo Wang, Hanyu Liu, Jianhua Chen, Chunlai Yu, Yiying Zhu and Haofang Liu
EEEP61369: Experiment research of Al particle’s ignition and combustion characteristics of NEPE...
Wenjie Xia, Yuqian Zhuang, Wenxiang Cai, Donglin Xue, Yanbang Cao and Xiaodong Song
EEEP65361: Application of least squares fitting algorithm in transformer terminal unit electrical quantities...
Chao Jiang, Fuliang Wang and Yan Ning
EEEP67536: Investigation of key factors of Blackman-Harris window and interpolation algorithm in TTU frequency...
Yonggao Ge, Ning Wang, and Zujun Zhu
EEEP65017: Analysis of the difference between China Classifications for Petroleum Resources/Reserves...
Mingjun Xia
EEEP63678: Evaluation Research on the Regional Green Development——Take Liuzhou, Guangxi Zhuang...
Hui Gan, Ya-nan Cai, Xia Huang and De-sheng Du
EEEP62432: The accumulation characteristics of NO and N2O in A/O-SBR for treating ammonium-rich organic...
Junkai Zhao, Jianqiang Zhao, Ting Huang, Xiaoqing Ma, Chunxiao Yan, Shuting Xie, Shuhan Lei
EEEP61856: Continuous-time Projected Gradient Algorithm based Optimal Dispatch of Distributed Generators...
Weiyuan Wang, Fei Dou, Jinmin Cheng, Wei Hu, Zhendong Wan, Yiqing Xu
EEEP64207: Characterization of combustion behavior of commercial flame-retardant plywoods in fire...
Tingting Qiu, Xueling Zhang, Shouxiang Lu
EEEP63021: Design and Development of Code for Emergency Action Level in a Reprocessing Plant...
Renze Wang, Boning Liang, Yapeng Yang, Zongyang Feng, Linsheng Jia, Ning Wang and Yining Liu
EEEP68747: Research on Access Rules and Flexibility Evaluation Index System of Ancillary Service Market...
Wei Gong, Wei Jiang, Huipo Zhou, Ying Le, Chao Guo, Kangxuan Xu and Xiaocong Sun
EEEP69943: The Influence and Optimization of Air Distribution Method on the Boiler Burns High-Sulfur...
Honggang Liu, Shaobo Lu, Zhiyu Song, Xiu Liu, Ning Wang, Jiting Han, Mingliang Zhao, Weiwei Jiang, Shuai Guo
EEEP68149: Practical Analysis of Cleaning Water Supply Pipeline Using Air and Water Flushing Technology...
Wenqi Yuan
EEEP69838: Comparisons of nitrogen and phosphorus removal efficiency in A2/O process, UCT process, MUCT process...
Shuhan Lei, Jianqiang Zhao, Shuting Xie, Junkai Zhao, Jia Min, Xiaoqing Ma and Chunxiao Yan
EEEP62655: Study on the Effect of Oligomer Silicone Surfactant on the Properties of Drilling Fluids...
Jie Zhang, Long Li, Nanxing Xie, Xuyang Yao and Zhiliang Zhao
EEEP62753: Analysis of the Impact of Epidemic Situation on Total Electricity Consumption of the United States under...
Minglu Ma
EEEP69237: A Fast Frequency Estimation Algorithm and Its Application in Transformer Terminal...
Cheng Li, Jun Li and Zhiming Chen
EEEP66288: Synthesis of Nanoporous acicular-Mullite Ceramic and Electroless Platinum Coating for Particulate Matter Entrapment...
Yanlei Wan, Chengjian Xu, Qiuhong Zhou, Hao Chen and Qi Xu
EEEP63925: Effects of pH on sex organ differentiation and sexual reproduction in the endangered aquatic fern...
Yuanhuo Dong, Kuo Liao, Changli Zeng, Guoquan Xu and Xigang Dia
EEEP68710: Fractal Analysis of Pore Structure in Tight Sandstones of the Chang-8 member of the Huaqing oilfield (Ordos Basin)...
Wei Hui, Yueshe Wang and Hui Jin
EEEP69659: Research on Power Distribution of Battery Clusters of Electrochemical Energy Storage System in the...
Jia Li, Zhongyan Wang, Ruicai Si, Xiwen Liu and Zhuohong Yao
EEEP68067: Consideration of River Governance Based on the Concept of Urban Spatial...
Feng Chen, Wenqi Yuan, Li Wang, Jie Ding, Chengling Li and Bo Wang
EEEP67631: Hydro-mechanical Coupling Numerical Simulation Method of Multi-scale Pores and Fractures...
Lifeng Liu, Yuxiang Xiao, Zhongbao Wu and Xin Wang
EEEP69576: Ideal Radiation Parameters of Energy-saving Coatings for Exterior Wall...
Hongxin Yao, Yang Yi, Xiyao Wang and Hong Ye
EEEP66878: Review on new heavy oil viscosity reduction technologies...
Xuening Li, Fusheng Zhang and Guoliang Liu
EEEP68396: Study on rock breaking efficiency of Special shaped cutters...
Qi Peng, Yingcao Zhou, Jiaqing Yu, Xiongwen Yang, Yu Liu, Chi Ma, Chris Cheng and Xiaohua Ke
EEEP65301: Electricity-heat integrated agent modelling for participation in spot electricity...
Xunhu Yin, Huahua Wu, Huangxing Su, Zhiquan Meng and Xingchao Yang
EEEP69360: Evaluation suitability of Guanzhong land for green and selenium-rich planting...
Huawei Ji, Rui Ren, Aorui Li, Jiping Chen, Xinxing Qiao and Yali Zhang
EEEP61651: Emergency Evaluation Model for Nuclear Criticality Accidents of Uranium Enrichment...
Linsheng Jia, Yapeng Yang, Renze Wang, Zongyang Feng, Ning Wang and Boning Liang
EEEP61526: An Economic Assessment Method for Flexibility Enhancement Technologies of Thermal...
Jianbo Wang, Xiangdong He, Haibing Jia, Ying Le, Xiaocong Sun, Chao Guo and Kangxuan Xu
EEEP61257: Research on UHF PD Detection Method Based on Improved...
Xuyang Zhang, Xiangyang Li, Pengqiao Zhang and Bowen Zhou
EEEP64701: The Enlightenment of Foreign Power Market Monitoring Index System Design…
Dan Yu, Yuhan Guo and Ren Tang
EEEP64053: Current situation and trend analysis of electrification level of terminal energy...
Wei Tang and Junfeng Li
EEEP67476: Association Plant Leaf Longevity to the Increasing Warm and Arid Environment...
Xiaofeng Zheng, Jjiping Chen, Jiarui Sun and Rui Ren
EEEP65096: Current and post COVID-19 energy challenges...
Omar Kebour, Djamila Kebour and Said Ould Amrouche
EEEP61690: Responses of evapotranspiration to changing climate for the past six decades in...
German K. Nkhonjera, Megersa O. Dinka and Yali E. Woyessa

Important Dates

 

Paper Submission

 

Attending the Conference

 

Best Paper / Reviewer

 

Contact us

  • Email: secretary@iceeep.org
  • Tel: +86-15927125823
  • QQ: 3071319055

 

Cooperation Journals

EEEP Supplement Issue -- Science progress Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage Biomass Conversion and Biorefinery

 

Friendship Links

Association for Science and Engineering

WEC 2023

IWEG2022Cn

 

Follow Us on WeChat

EEEP